ਵਕੀਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੱਧ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾ - ਜਪਾਨ ਟਾਈਮਜ਼